Baja - Phojo-Frog

Stock Photo of Fisherman Siesta San Felipe, Baja Mexico

Fisherman takes a siesta next to his tourist fishing Panga during the noon day sun on the beach of downtown San Felipe, Baja Mexico.

Tourismbeachdowntownsiestafishermanboatpanganoon day sunnoonSea of CortezSan Felipefishing villagetourist townBajaMexicoFishermanSiestaNoondaySanFelipeBeach